Gizlilik Politikas�


Ki�isel bilgilerinizin g�venli�i ile ilgili a��klamalar a�a��da a��klanm�� ve bilginize sunulmu�tur.


Kay�t Dosyalar�: Bir�ok standart web sunucusunda oldu�u gibi islamisohbet.web.tr de istatistiksel ama�l� log dosyalar� kayd� tutmaktad�r. Bu dosyalar; ip adresiniz, internet servis sa�lay�c�n�z, taray�c�n�z�n �zellikleri, i�letim sisteminiz ve siteye giri�-��k�� sayfalar�n�z gibi standard bilgileri i�ermektedir. Log dosyalar� kesinlikle istatistiksel ama�lar d���nda kullan�lmamakta ve mahremiyetinizi ihlal etmemektedir. Ip adresiniz ve di�er bilgiler, �ahsi bilgileriniz ile ili�kilendirilmemektedir.


Reklamlar: Sitemizde d��ar�dan �irketlerin reklamlar�n� yay�nlamaktay�z (Google, v.s.). Bu reklamlar �erez (cook�es) i�erebilir ve bu sirketler taraf�ndan �erez bilgileri toplanabilir ve bizim bu bilgiye ula�mam�z m�mk�n de�ildir. Biz Google Adsense, vb. �irketler ile �al��maktay�z l�tfen onlar�n ilgili sayfalar�ndan gizlilik s�zle�melerini okuyunuz.


�erezler: �erez kelimesi web sayfas� sunucusunun sizin bilgisayar�n�z�n hard diskine yerle�tirdi�i ufak bir text dosyas�n� tan�mlamak i�in kullan�lmaktad�r. Sitemizin baz� b�l�mlerinde kullan�c� kolayl��� sa�lamak i�in �erez kullan�l�yor olabilir. Ayr�ca sitede mevcut bulunan reklamlar arac�l���yla, reklam verilerinin toplanmas� i�in cookie ve web beacon kullan�l�yor olabilir. Bu tamamen sizin izninizle ger�ekle�iyor olup, iste�iniz dahilinde internet taray�c�n�z�n ayarlar�n� de�i�tirerek bunu engellemeniz m�mk�nd�r.